Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-BS195
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn; Ủy ban nhân dân quận-huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận-huyện; Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận - huyện
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng