Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối tượng là hộ gia đình, cá nhân - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối tượng là hộ gia đình, cá nhân - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-112855-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Thuế, kho bạc
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 28 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng