Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-074734-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị thị xã Trà Vinh, Phòng Công thương huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng