Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất trong trường hợp bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng - Bộ Công Thương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất trong trường hợp bị mất, thất lạc hoặc hư hỏng - Bộ Công Thương

Số hồ sơ: B-BCT-235845-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Công thương, Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Xuất nhập khẩu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công Thương địa phương, Kho bạc Nhà nước địa phương, Tổng cục Hải quan
Cách thức thực hiện: Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong vòng mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ Công Thương cấp lại Mã số cho thương nhân. Trường hợp không cấp lại Mã số, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng