Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ - Bộ Công Thương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ - Bộ Công Thương

Số hồ sơ: B-BCT-BS51
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất VLNCN, tiền chất thuốc nổ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng