Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất Vật liệu nổ công nghiệp - Bộ Công Thương

Thông tin

Số hồ sơ: B-BCT-BS51-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp
- Qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất Vật liệu nổ công nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng