Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-245231-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: + Đối với các trường hợp quy định tại Điểm a, b, c, Khoản 1, Điều 8 của Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận xem xét, đối chiếu hồ sơ gốc tại cơ quan cấp giấy chứng nhận. Thời hạn xem xét cấp lại là 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Ngày cấp và thời hạn hiệu lực theo giấy chứng nhận gốc và đóng dấu “Bản cấp lại".
+ Đối với các trường hợp quy định tại Điểm d, đ, e, Khoản 1, Điều 8 của Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của BNN&PTNT, thời gian, trình tự, thời hạn cấp lại giấy chứng nhận thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 của Thông tư số 59/2012/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 11 năm 2012 của BNN&PTNT.
Trong trường hợp cơ sở có kết quả kiểm tra định kỳ hàng năm theo qui định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt loại A, thời hạn xem xét và cấp lại giấy chứng nhận là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy chứng nhận không thành lập đoàn kiểm tra.
Trường hợp không cấp lại giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận có hiệu lực 03 (ba) năm. Trước 06 (sáu) tháng tính đến ngày giấy chứng nhận hết hạn, cơ sở phải gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận về Sở Nông nghiệp & PTNT. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp lại giấy chứng nhận thực hiện theo quy định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng