Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất - Long An

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất - Long An

Số hồ sơ: T-LAN-169631-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng