Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu do bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác - Sóc Trăng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu do bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác - Sóc Trăng

Số hồ sơ: T-STG-219070-TT
Cơ quan hành chính: Sóc Trăng
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng