×
Tra cứu thuật ngữ
Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-040822-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng