Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS966
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (cấp lại)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng