Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến thủy sản (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-106670-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan kiểm tra, công nhận được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ định trên địa bàn tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan kiểm tra, công nhận được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ định trên địa bàn tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnQua Internet
Thời hạn giải quyết: Cơ quan kiểm tra, công nhận cấp lại Giấy chứng nhận cho Cơ sở (trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng