Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Lâm Đồng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Lâm Đồng

Số hồ sơ: T-LDG-253806-TT
Cơ quan hành chính: Lâm Đồng
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn, Kinh doanh có điều kiện
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thời hạn xét cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng