Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS646
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ gồm:
+ Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ của hồ sơ: ngay khi nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện.
+ Thời hạn cấp giấy: Chi cục Bảo vệ thực vật xem xét, đối chiếu hồ sơ lưu trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.
Nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật. Số, ngày cấp và thời hạn hiệu lực theo bản giấy chứng nhận gốc và ghi rõ bản sao.
Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì thông báo cho cơ sở những nội dung cần bổ sung để hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng