Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện bán buôn, bán lẻ thuốc - Bình Phước

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện bán buôn, bán lẻ thuốc - Bình Phước

Số hồ sơ: T-BPC-147460-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng