Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai (LPG) - Long An

Thông tin

Số hồ sơ: T-LAN-164189-TT
Cơ quan hành chính: Long An
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Công Thương.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng