Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát giấy chứng nhận đăng ký thuế - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế cho trường hợp mất, rách, nát giấy chứng nhận đăng ký thuế - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-BS404
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế: Chi cục Thuế.
- Gửi qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc tính từ ngày nhận được yêu cầu của người nộp thuế.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng