Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với trường hợp thay đổi tên tàu - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với trường hợp thay đổi tên tàu - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-086024-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng