Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị mất vì các lý do khác) - Bình Thuận

Thông tin

Số hồ sơ: T-BTN-132894-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc tính từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng