Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký) - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký) - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-051853-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng