Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (trường hợp mất) - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (trường hợp mất) - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-045624-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng