Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã trong trường hợp bị hư hỏng - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã trong trường hợp bị hư hỏng - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-069240-TT
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng