Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-101411-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng