Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của HTX, giấy họat động chi nhánh, văn phòng đại diện bị hỏng - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của HTX, giấy họat động chi nhánh, văn phòng đại diện bị hỏng - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-019870-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính – Kế hoạch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết là 5 ngày lam việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng