Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã, giấy họat động chi nhánh, văn phòng đại diện bị mất - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã, giấy họat động chi nhánh, văn phòng đại diện bị mất - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-116536-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cao Lãnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cao Lãnh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết là 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng