Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-125399-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng