Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do thay đổi trụ sở chính của tổ chức Khoa học và Công nghệ (trường hợp chuyển trụ sở trong phạm vi Tỉnh) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do thay đổi trụ sở chính của tổ chức Khoa học và Công nghệ (trường hợp chuyển trụ sở trong phạm vi Tỉnh) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-057517-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng