Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do mất - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do mất - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-057391-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng