Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ trường hợp bị rách, nát - Ninh Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ trường hợp bị rách, nát - Ninh Bình

Số hồ sơ: T-NBI-196967-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Bình hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng