Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp các loại hình doanh nghiệp - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-270636-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Không
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng