Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức Khoa học và Công nghệ trường hợp giấy chứng nhận hết thời hạn hiệu lực - Bình Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện tổ chức Khoa học và Công nghệ trường hợp giấy chứng nhận hết thời hạn hiệu lực - Bình Thuận

Số hồ sơ: T-BTN-129551-TT
Cơ quan hành chính: Bình Thuận
Lĩnh vực: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Tại bộ phận một cửa Sở khoa học và Công nghệ
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng