Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-BS253
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Đăng kiểm Việt Nam;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đăng kiểm Việt Nam;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận; Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên được cấp lại bằng thời hạn hiệu lực còn lại của Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên bị mất, bị hư hỏng.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng