Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-226216-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương.
Thời hạn giải quyết: 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng