Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận ATTP - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên giấy chứng nhận ATTP - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-BS144
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm của cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện thẩm tra hồ sơ và xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm cho cơ sở. Thời hạn của Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm đối với trường hợp cấp lại trùng với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đã được cấp trước đó. Trường hợp không cấp lại thì phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở An toàn thực phẩm . Thời hạn hiệu lực của kết quả: Trùng với thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm cũ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng