Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (huyện quản lý) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thuỷ sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn (huyện quản lý) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hồ sơ: B-BNN-BS157
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp; Fax, E-mail, mạng điện tử; Qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở An toàn thực phẩm. Thời hạn hiệu lực của kết quả: 03 năm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng