Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận bị thương đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận bị thương đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-009952-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng