Thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ thợ máy, chứng chỉ thợ máy chương trình hạn chế; chứng chỉ lái phương tiện, chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ thợ máy, chứng chỉ thợ máy chương trình hạn chế; chứng chỉ lái phương tiện, chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS566
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Đồng Tháp.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Đồng Tháp hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Khi không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp lại chứng chỉ thợ máy, chứng chỉ lái phương tiện thủy nội địa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng