Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản - Ninh Thuận

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản - Ninh Thuận

Số hồ sơ: T-NTH-153980-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây Dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây Dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng