Thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y thủy sản - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-062143-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Kiểm dịch động vật thủy sản hoặc phòng kỹ thuật Chi cục Thú y, Chi cục Thú y, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng