Thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y Thủy sản - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y Thủy sản - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-055902-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Chăn nuôi, thú y, Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng