Thủ tục hành chính: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thiết kế phương tiện giao thông đường bộ - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thiết kế phương tiện giao thông đường bộ - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-087806-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng