Thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc Bảo vệ thực vật - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-BS36
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật Quảng Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Thời hạn xét là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp người xin cấp chứng chỉ hành nghề tại những vùng xa xôi, hẻo lánh hoặc ở những vùng mà việc đi lại khó khăn (phải gửi hồ sơ qua các Trạm Bảo vệ thực vật huyện) thì thời hạn là 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lý. Nếu lý do nào đó mà không cấp chứng chỉ hành nghề, Chi cục Bảo vệ thực vật phải trả lời bằng văn bản cho người xin cấp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng