Thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-058256-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng