Thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng trường hợp bị rách nát - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng trường hợp bị rách nát - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-115000-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Kiến trúc
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Trà Vinh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng