Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh cho người hành nghề Y tư nhân đã được cấp Chứng chỉ để làm người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân có giá trị sử dụng đến hoặc sau ngày 31 tháng 12 năm 2010 - Sơn La

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh cho người hành nghề Y tư nhân đã được cấp Chứng chỉ để làm người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân có giá trị sử dụng đến hoặc sau ngày 31 tháng 12 năm 2010 - Sơn La

Số hồ sơ: T-SLA-BS74
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế tỉnh Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế tỉnh Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế Sơn La
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng