Thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-BS112
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải, Cơ sở dạy nghề
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải, Cơ sở dạy nghề
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Cảnh sát đường thủy
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc
- Qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ chuyên môn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng