Thủ tục hành chính: Cấp lại chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học pháp luật cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học pháp luật cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-071641-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng