Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Đà Nẵng

Thông tin

Số hồ sơ: T-DNG-006270-TT
Cơ quan hành chính: Đà Nẵng
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận; Chi cục thuế quận; Ủy ban nhân dân các Phường có liên quan
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được tiếp nhận tai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân quận
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cấp lại giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mất thì thời gian cộng thêm không quá 40 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng