Thủ tục hành chính: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại bản chính Giấy khai sinh - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-220686-TT
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp
- Gián tiếp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trường hợp phải xác minh, thì thời hạn được kéo dài không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh bản chính – cấp lại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng