Thủ tục hành chính: Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-169138-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản chính Giấy khai sinh cấp lại
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng